BANNER
Home
 Важни дати:

Крайният срок за получаване на докладите се удължава до 31.05.2017 г.
Краен срок за представяне на резюме 31. 03. 2017
Краен срок за представяне на доклада
Краен срок за представяне на регистрационна форма с платена такса за правоучастие, за реклама, за участие в изложбата
01. 06. 2017

Място


 

ПОКАНА

            Уважаеми дами и господа,

Драги колеги,

От името на Националния организационен комитет, имам честта да Ви поканя да участвате в ХIV Международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми, която ще се проведе в периода 0307 юли 2017 г. в Международния дом на учените "Фр. Ж. Кюри" в гр. Варна.

Четиринадесетият по ред научен форум с аналогична тематика свидетелства за неговото голямо признание и авторитет. Провеждането на конференцията е в синхрон със световната тенденция за увеличаване относителния дял на открития добив на минерални суровини. България е ярък пример в това отношение, тъй като откритият добив заема около 95 % от минното производство.

Както у нас, така и в други страни с развита минна индустрия, наред с успехите и постиженията, съществуват редица проблеми, свързани с повишаване ефективността на прилаганите технологии, с опазването на околната среда, с повишаване квалификацията на кадрите и др. Това са предизвикателства, имащи пряко отношение към повишаване конкурентноспособността на минната индустрия и определят необходимостта от провеждането на срещи на учените и специалистите от открития и подводен добив за обмяна на опит и информация, за създаване на лични и бизнес-контакти.


Добре дошли!               

                            Председател на НТС по МДГМ                                                          

                                                                            проф. д-р  Цоло Вутов
  ГЛАВЕН ОРГАНИЗАТОР:
Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия

  със съдействието на:
Министерство на икономиката
Министерство на енергетиката
Министерство на околната среда и водите

  СЪОРГАНИЗАТОРИ:
Федерация на научно-техническите съюзи в България
Минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски»
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Висше строително училище "Любен Каравелов"
Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”
Българска минно –геоложка камара
Камара на строителите в България
Асоциация “Български въгледобив

  ПАРТНЬОРИ:
“Андезит” ООД
“Андела” АД
“Асарел Медет” АД
“Атлас Копко България” ЕООД
“БТ-инженеринг” ЕООД
“Бумар” АД
“Ватия” АД
“Геотехмин” ООД
"Дънди прешъс металс Крумовград" ЕАД
“Елаците-Мед” АД
“Ескана” АД
“Златна панега цимент” АД
“Каолин” ЕАД
МДЗ “Балша” АД
“Минпроект” ЕАД
“Минстрой холдинг” АД
Мина “Бели бряг” АД
Мина “Станянци” АД
Мини “Бобов дол” ЕАД
Мини “Марица – Изток” ЕАД
Мини “Открит въгледобив” ЕАД
“Нипроруда” АД
“Санрок” ЕООД
“Хемус – М” АД
“Холсим кариерни материали” АД

  с медийното партньорство на:
сп. "Минно дело и геология"
сп. "Геология и минерални ресурси"
в-к "Рудничар"
Издателство "Руда и метали"
в-к "Наука и общество"
All rights reserved. All pages Copyright © www.openmineconf-mdgm.org Webmaster